Background

Game Garage

Gebruiksvoorwaarden

1. AANVAARDING ALGEMENE VOORWAARDEN
Game Garage, met hoofdkantoor Pulse Digital B.V., Beemsterweg 12A, Beemsterweg 12A, 1311 XC Almere, Nederland, www.gamegarage.me (hierna ‘Provider’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’), biedt premium spellen en andere diensten die geoptimaliseerd zijn voor mobiele apparaten. Deze diensten zijn toegankelijk via een webapplicatie (‘Diensten’).

Door het bezoeken van de website of de bijbehorende WAP-site (‘Websites’) en/of het registreren voor de Diensten, gaat u akkoord met het aangaan van en gebonden worden aan een contract, dat onderworpen is aan de Algemene voorwaarden en het privacybeleid.

Neemt u alstublieft de tijd om deze algemene voorwaarden te lezen en te begrijpen. Als u niet akkoord gaat met de Algemene voorwaarden of het privacybeleid, maak dan geen gebruik van de Websites of de Diensten.

De Algemene voorwaarden en het privacybeleid kunnen van tijd tot tijd bijgewerkt worden. Deze wijzigingen zullen onderdeel uitmaken van de Algemene voorwaarden, zelfs als u niet langer gebruik maakt van de Websites. U bent verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen aan de Algemene voorwaarden en het privacybeleid.

2. TOEGANG EN BESCHIKBAARHEID
Volledige toegang tot de Diensten kan alleen worden geleverd op basis van een betalend abonnement, dat kan worden aangeschaft voor verschillende perioden en automatisch vernieuwd zal worden als het niet wordt geannuleerd. Wij bieden onze leden volledige toegang zolang zij beschikken over een actief abonnement.

De bijdragen dienen betaald te worden zodra een abonnement genomen wordt, ongeacht of u daadwerkelijk gebruikmaakt van de Diensten; de tegenprestatie voor de bijdragen bestaat uitsluitend uit het recht de inhoud te downloaden, te ontvangen en/of er toegang tot te krijgen.

U gaat ermee akkoord om de kosten, tarieven of andere toeslagen op tijd betaald bij het aanmaken van het abonnement.

De Dienst wordt geleverd zoals deze is en zoals hij beschikbaar is op het moment dat de gebruiker gebruikmaakt van de Diensten, en Provider accepteert geen aansprakelijkheid en geeft geen garantie of persoonlijke instellingen, gegevens of berichten niet (op tijd) zijn opgeslagen, verwijderd of foutief afgeleverd.

Om het meeste te halen uit onze Diensten, moet u in het bezit zijn van de vereiste mobiele communicatiemiddelen met eenvoudige internettoegang. Sommige draadloze applicaties zijn alleen te gebruiken op bepaalde mobiele apparaten. Dit is een probleem van de fabrikant van de apparaten en is dus niet door de Provider op te lossen. Om teleurstelling te voorkomen, verzoeken wij u eerst te controleren of uw apparaat ondersteund wordt, voordat u zich inschrijft voor onze Diensten.

U bent zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw apparaten en/of software, de werkzaamheden van Provider niet beïnvloeden of verstoren. Apparaten of software die verstoring veroorzaken, zullen onmiddellijk worden afgesloten van de Diensten en de Provider heeft het recht om direct het abonnement voor de Dienst op te schorten of te beëindigen.

3. LEEFTIJDSBEPERKING
Om gebruik te maken van de Dienst moet u (a) ten minste de leeftijd hebben bereikt zoals vastgesteld in de regels en regelgeving in uw land van inwoning en de toestemming hebben van de factuurbetaler om uzelf in te schrijven en gebruik te maken van de Diensten en (b) akkoord gaan, namens de factuurbetaler en uzelf, met de Algemene voorwaarden en het privacybeleid.

4. BIJDRAGEN
Om volledige toegang te krijgen tot de Diensten die u de bijdragen te betalen die van toepassing zijn.

De diensten zullen in rekening worden gebracht via uw telefoonrekening van de aanbieder van uw netwerk of via een andere geselecteerde betaalmethode. Extra kosten voor tekstberichten van uw aanbieder en/of netwerkkosten kunnen aangerekend worden.

In het gratis welkomstbericht van uw Provider vindt u de informatie over de kosten van de Diensten en de frequentie van de Diensten. Wij verzoeken u dit welkomstbericht te lezen en op te slaan op uw mobiel toestel.

Alle kosten, inclusief kosten voor bestaande abonnementen, zijn onderhevig aan wijzigingen na berichtgeving van de Provider. De Provider zal u tijdig op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen. Als u de nieuwe kosten niet accepteert (die alleen gelden voor de toekomst), kunt u uw abonnement direct opzeggen zodra dat afloopt.

5. VEILIGHEID EN REGISTRATIEPLICHT
Om een veilig gebruik van de Diensten, alsook van de betaling van de verschuldigde bijdragen, te kunnen waarborgen, moet u geregistreerd zijn. U erkent dat de informatie (‘Geregistreerde gegevens’) die u aan ons heeft doorgegeven, juist en volledig is. Als Provider, volgens diens eigen oordeel, reden heeft te geloven dat de Geregistreerde gegevens niet juist of volledig zijn, dan behoudt Provider zich het recht voor om uw account te beëindigen en u niet toe te staan om nu of later gebruik te maken van de Diensten of een onderdeel daarvan.

U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van wachtwoorden en/of accounts die door de Provider aan u zijn geleverd en u bent volledig aansprakelijk voor alle uitgevoerde handelingen met uw wachtwoord of account. U neemt direct contact met Provider op te nemen, als u merkt of vermoedt dat ongeoorloofd gebruik is gemaakt van uw wachtwoord of account of enige andere beveiligingsbreuk. Neem ook contact met ons als u iets verneemt over enig ander onwettig materiaal of dito activiteit op de Diensen, of materiaal of activiteit die deze Algemene voorwaarden overtreedt.

Provider kan u toegang geven tot bepaalde Diensten, zonder dat u zich daarvoor heeft geregistreerd, zoals het inschrijven voor de Dienst via uw mobiel apparaat. In elk van dergelijke gevallen is uw identificatie gebaseerd op gegevens die wij geschikt achten, zoals uw mobiel telefoonnummer.

6. WIJZIGINGEN IN DE DIENSTEN
Wij behouden ons het recht voor de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving om het even wanneer bij te werken, te wijzigen, op te schorten of te staken. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn tegenover u of derden voor een wijziging, opschorting of staking van de Diensten en dat u hierdoor geen recht hebt op enige vergoeding of andere betaling.

7. GEDRAGSCODE
U gaat ermee akkoord dat u de diensten gebruikt met inachtname van volgende gedragscode:

 1. U maakt geen gebruik van de Diensten voor illegale, ongeoorloofde of commerciële doeleinden;
 2. Alle via de Diensten aan u geleverde gegevens behandelt u privé en vertrouwelijk en dergelijke gegevens zult u met niemand delen, zonder de toestemming van Provider of van de persoon die deze gegevens aan u toevertrouwd heeft.
 3. U maakt geen gebruik van de Diensten om deel te nemen aan enige vorm van intimidatie of beledigend gedrag, waaronder, maar niet beperkt tot, het plaatsen van berichten, afbeeldingen of opnamen die belastende, beledigende, racistische, pornografische, obscene of aanstotelijke inhoud bevatten;
 4. U maakt geen gebruik van de Diensten om privacyrechten, eigendomsrechten of andere rechten van Provider of van een persoon te schenden;
 5. U maakt geen gebruik van de Dienst op een manier die de rechten van Provider of van derden overtreedt, plagieert of schendt, waaronder, maar niet beperkt tot, copyright- privacy-, eigendoms- of andere rechten, of voor het plegen van fraude of het op een andere manier overtreden van de wet;
 6. U zult de Dienst niet reproduceren, kopiëren, verkopen of doorverkopen, zowel in zijn geheel als een deel daarvan; en
 7. U dient ervoor te zorgen dat uw uitrusting en/of software de activiteiten van Provider niet verstoort of hindert.

De Provider houdt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw gebruik van de Dienst te beëindigen of op te schorten als gevolg van het schenden van één van deze regels en u gaat ermee akkoord dat u geen restitutie ontvangt van de abonnementskosten die al aan ons zijn betaald.

8. REGELS BIJ INBREUKEN
Onverminderd onze andere rechten onder deze Algemene voorwaarden kunnen wij, als u deze Algemene voorwaarden op een of andere manier schendt, of als we een redelijk vermoeden hebben dat u deze Algemene voorwaarden op enige manier geschonden heeft:

 1. u een of meer formele waarschuwingen sturen;
 2. uw toegang tot de Diensten tijdelijk opschorten;
 3. u permanent toegang weigeren tot de Diensten;
 4. computers blokkeren die uw IP-adres gebruiken om toegang te krijgen tot de Diensten;
 5. contact opnemen met (al) uw internetproviders en hen verzoeken uw toegang tot de Diensten te blokkeren;
 6. juridische stappen tegen u ondernemen, zij het voor contractbreuk of anderszins; en/of
 7. uw account voor de Diensten opschorten of verwijderen.

Wanneer we uw toegang tot de Diensten of een onderdeel van de Diensten opschorten, verbieden of blokkeren, mag u geen actie ondernemen om dergelijk opschorten, verbieden of blokkeren te omzeilen (waaronder, maar niet beperkt tot, het aanmaken en/of gebruiken van een ander account).

9. PRIVACYBELEID
Het gebruik van uw persoonlijke gegevens is onderworpen aan ons privacybeleid. Ons privacybeleid is een integraal deel van de Algemene voorwaarden en wanneer u akkoord gaat met de Algemene voorwaarden, stemt u ook in met de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens behandelen, zoals bepaald in ons privacybeleid.

10. SCHADELOOSSTELLING
U gaat ermee akkoord om Provider, zijn moederbedrijven, filialen, gerelateerde entiteiten, gelieerde bedrijven, ondercontractanten en hun respectievelijke directeurs, bestuurders, tussenpersonen, medewerkers en hun vertegenwoordigers te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen en voor alle aanspraken, schadevergoedingen, rechtszaken, eisen, acties, aansprakelijkheden en andere procedures die tegen hen ondernomen worden door een derde, voortvloeiend uit, of in verband met: (i) het gebruik van de service, de inhoud, de downloads, de software en Websites, met inbegrip van maar niet beperkt tot, uw downloads van de Websites: (ii) schending van de Algemene voorwaarden: (iii) elke schending van expliciete of impliciete verklaring(en) of garantie(s) die zogezegd gegeven zijn door Provider; of (iv) schending van om het even welke wet, voorschrift of rechten van derden. U dient alle eventuele kosten, schadevergoedingen en onkosten te betalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke honoraria van advocaten en kosten die toegekend zijn tegen of anderzijds gemaakt door Provider in verband met of voortvloeiend uit om het even welke dergelijke aanspraak, rechtszaak, actie, aansprakelijkheden, eisen of andere procedure.

11. ANNULERING EN BEËINDIGING
Informatie over de beëindiging van de Diensten en het stopzetten van de SMS-diensten kan worden gevonden op de Websites van de respectievelijke Diensten. In het gratis welkomstbericht van Provider vindt u ook informatie over het stopzetten van de Diensten. Daarnaast kunt u ons ook een e-mail sturen via het e-mailadres op de Websites en/of via onze Diensten of aan helpBE@gamegarage.me.

Indien uw land van inwoning een lidstaat is van de Europese Unie en u een abonnement heeft aangeschaft, heeft u het recht dit abonnement binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden, te herroepen. Deze annuleringsperiode verloopt 14 dagen na aanschaf van het abonnement. Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing uw aankoop te herroepen door middel van een eenduidige verklaring. U kunt gebruikmaken van het bijgevoegde Europese herroepingsformulier, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn te halen, is het voldoende dat u uw herroepingsbericht verstuurt vóór de periode is verstreken.

Als u uw aankoop annuleert, zullen wij alle betalingen die wij van u ontvangen hebben terugstorten, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gebracht van uw besluit de aankoop te annuleren. Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor dergelijke terugstorting.

Als u tijdens de annuleringsperiode van de Diensten gebruikmaakt, dient u een bedrag te betalen in verhouding tot wat u geleverd werd tot het moment dat u heeft aangegeven dat u uw abonnement herroept, in vergelijking met het volledige bedrag van het abonnement.

De Dienst is een abonnement tegen de prijs van 6.00 euro per week, met automatische verlenging. Zodra de gebruiker zich heeft geabonneerd, heeft hij onbeperkte toegang tot alle inhoud op de Portal.

Het recht op herroeping geldt niet bij de vernieuwing van een abonnement.

Om u af te melden voor de Diensten, kunt u een van de volgende opties volgen:
Door een sms te sturen: STOP of STOP GRG naar 9165 voor Orange-klanten. Ze ontvangen een sms ter bevestiging dat ze zich hebben afgemeld.

Door contact met ons op te nemen – u kunt ons schrijven op het volgende e-mailadres helpbe@gamegarage.me, of onze klantenservice bellen op +32 800 70 949. U kunt ook per post contact met ons opnemen op het volgende adres: Beemsterweg 12A, Beemsterweg 12A, 1311 XC Almere, Nederland).