Background

Game Garage

Obchodní podmínky

1. PŘIJETÍ PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

Společnost Game Garage se sídlem Mobile Link B.V. Keizersgracht 560, 1017EM Amsterdam, The Netherlands, www.gamegarage.co (dále jen „Poskytovatel“, „my“, „nás“ nebo „naše“) nabízí prémiové hry a další služby optimalizované pro mobilní zařízení. Tyto služby jsou k dispozici jako aplikace založená na prohlížeči („Služby“).

Návštěvou webových stránek nebo příslušných stránek WAP („Webové stránky“) nebo registrací v rámci Služeb souhlasíte s tím, že s námi uzavíráte závaznou smlouvu, která se řídí Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.

Prosím udělejte si čas na přečtení a porozumění Podmínkám používání služby. Pokud s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nepoužívejte Webové stránky ani žádnou ze Služeb.

Podmínky používání služby a Zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány. Tyto změny budou součástí Podmínek používání služby, i když Webové stránky znovu nenavštěvujete. Odpovídáte za seznámení se s jakýmikoli změnami nebo úpravami Podmínek používání služby a Zásad ochrany osobních údajů.

2. PŘÍSTUP A DOSTUPNOST

Plný přístup ke Službě může být zajištěn předplatným založeným na poplatcích, které lze zakoupit na různá období, a pokud nebude zrušeno, bude automaticky obnoveno. Našim předplatitelům poskytujeme plný přístup k obsahu, pokud mají aktivní předplatné.

Poplatky jsou splatné při zakoupení předplatného bez ohledu na to, zda Službu skutečně používáte nebo ne; za protihodnotu poplatků se považuje pouze poskytnutí práva na stahování, přijímání nebo přístup k obsahu.

Souhlasíte s včasným zaplacením jakýchkoli poplatků, tarifů nebo jiných poplatků vzniklých při vytváření předplatného.

Služba je poskytována „tak, jak je“ a „jak je k dispozici“ v době používání nebo spotřeby a Poskytovatel nepřijímá žádnou odpovědnost ani neposkytuje žádné záruky, pokud osobní nastavení, informace nebo zprávy nebudou uloženy (včas), budou odstraněny nebo nesprávně doručeny.

Abyste mohli z naší Služby vytěžit maximum, musíte mít nezbytné prostředky mobilní komunikace se snadným přístupem k internetu. Některé bezdrátové aplikace jsou k dispozici pouze pro určitá mobilní zařízení. Toto je záležitost výrobců, a Poskytovatel to proto nemůže nijak ovlivnit. Abychom předešli zklamání, žádáme vás, abyste si před přihlášením k předplatnému Služby ověřili kompatibilitu svého zařízení.

3. VĚKOVÉ OMEZENÍ

Abyste mohli Službu používat, (a) musíte splnit věkovou hranici podle pravidel a předpisů země vašeho bydliště a mít povolení plátce faktury zaregistrovat se a používat Službu jeho jménem a (b) souhlasit jménem plátce faktury a vaším jménem, že budete vázáni Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.

4. POPLATKY

Abyste ke Službě získali plný přístup, budou vám účtovány příslušné poplatky.

Poplatky budou fakturovány prostřednictvím faktur za mobilní telefonní účty, které obdržíte od mobilního operátora vaší sítě, nebo prostřednictvím jiné zvolené platební metody. Vaším mobilním operátorem vám mohou být účtovány samostatné poplatky za textové zprávy nebo síťové poplatky.

V bezplatné uvítací zprávě od Poskytovatele najdete informace o poplatcích za Službu a frekvenci Služby. Žádáme vás, abyste si tuto uvítací zprávu přečetli a uložili do svého mobilního zařízení.

Všechny poplatky, včetně poplatků za stávající smlouvy o předplatném, se mohou po oznámení ze strany Poskytovatele změnit. Poskytovatel vám o takové změně poskytne přiměřené oznámení. Pokud nové podmínky ohledně poplatků (které budou platné pouze na bázi předpokladu) nepřijmete, můžete své předplatné zrušit okamžitě po ukončení.

Pokud vznesete námitku proti jakékoli provedené platbě, musíte nás okamžitě kontaktovat a poskytnout o svém tvrzení úplné podrobnosti.

5. POŽADAVKY OHLEDNĚ ZABEZPEČENÍ A REGISTRACE

Pro zaručení bezpečného používání Služby a zabezpečených plateb příslušných poplatků musíte být zaregistrováni. Ručíte za to, že jsou údaje („Registrované údaje“), které nám poskytnete, vždy správné a úplné. Pokud má Poskytovatel podle svého vlastního uvážení důvod se domnívat, že registrované údaje nejsou přesné nebo úplné, je Poskytovatel oprávněn pozastavit nebo ukončit váš účet a zadržet současné i budoucí používání Služby nebo jakékoli její součásti.

Zodpovídáte za zachování utajení všech hesel nebo účtů, které vám Poskytovatel poskytl, a nesete plnou odpovědnost za veškeré prováděné činnosti zahrnující použití vašeho hesla nebo účtu. Pokud si všimnete nebo máte podezření, že došlo k neoprávněnému použití vašeho hesla nebo účtu nebo veškerého jiného porušení zabezpečení, měli byste kontaktovat Poskytovatele. Kontaktujte nás také v případě, že se dozvíte o jakémkoli nezákonném materiálu nebo činnosti související se Službou nebo o jakémkoli materiálu nebo činnosti, která porušuje tyto Podmínky používání služby.

Poskytovatel vám může poskytnout přístup k některým službám i bez registrace, jako je například registrace služby prostřednictvím vašeho mobilního zařízení. V každém takovém případě je vaše identifikace založena na identifikačních prostředcích, které považujeme za vhodné, jako je číslo vašeho mobilního telefonu.

6. ZMĚNY SLUŽBY

Vyhrazujeme si právo Služby bez předchozího upozornění kdykoli aktualizovat, měnit, pozastavit nebo ukončit. Souhlasíte s tím, že neneseme vůči vám ani vůči žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli změny, pozastavení nebo přerušení Služeb a že nebudete mít nárok na žádnou kompenzaci ani jinou platbu.

7. ETICKÝ KODEX

Souhlasíte, že budete Službu používat v souladu s následujícím Etickým kodexem:

a. nebudete Služby používat k žádnému nezákonnému, neautorizovanému nebo obchodnímu účelu;
b. veškeré informace, které vám budou prostřednictvím Služby poskytnuty, budete uchovávat jako soukromé a důvěrné, a takové informace bez svolení Poskytovatele nebo osoby, která vám je poskytla, nebudete nikomu sdělovat;
c. nebudete Službu používat k žádné formě obtěžování nebo urážlivého chování, mimo jiné včetně zveřejňování sdělení, obrázků nebo záznamů, které obsahují urážlivá, pomlouvačná nebo hanlivá prohlášení nebo rasistické, pornografické, obscénní nebo urážlivé výrazy nebo obrázky;
d. nebudete Službu používat k porušování práv na ochranu soukromí, vlastnických práv nebo jakýchkoli jiných práv Poskytovatele nebo jakékoli osoby;
e. nebudete Službu používat žádným způsobem, který podporuje plagiátorství nebo porušuje práva Poskytovatele nebo jakékoli třetí strany, mimo jiné včetně jakýchkoli autorských práv nebo soukromí nebo jiných osobních či majetkových práv, nebo je podvodný nebo jinak nezákonný nebo porušuje jakýkoli zákon;
f. nebudete reprodukovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat ani používat Službu, zcela nebo částečně; a
g. Jste zodpovědní za zajištění, aby vaše zařízení nebo software nerušilo nebo nenarušovalo provoz Poskytovatele.

8. PORUŠENÍ PODMÍNEK

Aniž jsou podle těchto Podmínek používání služby dotčena naše další práva, pokud jakýmkoli způsobem porušíte tyto Podmínky používání služby nebo pokud budeme mít důvodné podezření, že jste jakýmkoli způsobem porušili tyto Podmínky služby, můžeme:

a. zaslat vám jedno nebo více formálních varování;
b. dočasně pozastavit váš přístup ke Službám;
c. trvale vám zakázat přístup ke Službám;
d. blokovat přístup ke Službám počítačům využívajícím vaši IP adresu;
e. kontaktovat některého nebo všechny vaše poskytovatele internetových služeb a požádat je o zablokování vašeho přístupu ke Službám;
f. zahájit proti vám právní kroky, ať už kvůli porušení smlouvy nebo z jiných důvodů; nebo
g. pozastavit nebo odstranit váš účet ve Službách.
a souhlasíte s tím, že vám nebudou vráceny již zaplacené poplatky za předplatné.

Pokud pozastavíme nebo zakážeme nebo zablokujeme váš přístup ke Službám nebo k části Služeb, nesmíte podniknout žádné kroky k obejití takového pozastavení nebo zákazu nebo zablokování (to zahrnuje mimo jiné také vytvoření nebo použití jiného účtu).

9. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše používání vašich osobních údajů se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Naše Zásady ochrany osobních údajů tvoří nedílnou součást Podmínek používání služby a souhlasem s Podmínkami používání služby dáváte souhlas také se způsobem, jakým můžeme nakládat s vašimi osobními údaji, jak je podrobně uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

10. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že Poskytovatele, jeho mateřské společnosti, dceřiné společnosti, související subjekty, přidružené společnosti, subdodavatele a jejich příslušné ředitele, úředníky, zástupce, zaměstnance a jejich zástupce odškodníte, budete hájit a uchráníte před veškerými nároky, škodami, soudními spory, požadavky, žalobami, odpovědností nebo jiným řízením zahájeným proti nim jakoukoli třetí stranou v důsledku, vyplývající nebo související s: (i) používáním Služby, obsahu, stahování, Softwaru a Webových stránek, mimo jiné včetně vašeho stahování ze stránek; (ii) porušením podmínek Služby; (iii) jakýmkoli porušením jakýchkoli výslovných nebo předpokládaných prohlášení nebo záruk údajně poskytnutých Poskytovatelem; nebo (iv) porušením jakéhokoli zákona, nařízení nebo práv třetích stran. Zaplatíte veškeré náklady, škody a výdaje, mimo jiné včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení a nákladů přiznaných nebo jinak vzniklých Poskytovateli v souvislosti nebo jako důsledek jakéhokoli takového nároku, soudního sporu, žaloby, závazků, poptávky nebo jiného řízení.

11. ZRUŠENÍ A UKONČENÍ

Informace týkající se ukončení Služeb a přerušení toku informací prostřednictvím SMS lze nalézt na odpovídajících Webových stránkách Služby. Informace o tom, jak Službu zrušit, najdete také v bezplatné uvítací zprávě od Poskytovatele. Kromě toho lze zaslat e-mail na e-mailovou adresu, která vám byla sdělena na Webových stránkách, nebo prostřednictvím našich Služeb nebo na adresu, helpCZ@gamegarage.co.

Pokud je země vašeho trvalého bydliště součástí Evropské unie a máte zakoupené předplatné, máte právo od předplatného do 14 dnů odstoupit bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení vyprší po 14 dnech ode dne zakoupení předplatného. K uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte jednoznačným prohlášením informovat o svém rozhodnutí odstoupit od nákupu. Můžete použít přiložený evropský vzorový formulář pro odstoupení, ale není to povinné. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, stačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Pokud od nákupu odstoupíte, vrátíme vám všechny platby, které od vás přijmeme, bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy budeme informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od nákupu. V důsledku takové náhrady vám nevznikne povinnost hradit žádné poplatky.

Pokud Službu používáte během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku, která je úměrná tomu, co bylo poskytnuto do okamžiku vašeho oznámení odstoupení od předplatného, ve srovnání s úplným uhrazením předplatného.

Právo na odstoupení se nevztahuje na obnovení předplatného.

12. REKLAMY

Pokud nám to země vašeho trvalého pobytu umožňuje, můžeme používat reklamy a propagační akce. Podmínkou používání Služeb je váš souhlas s tím, že na našich Webových stránkách můžeme zobrazovat reklamy a jiné propagační akce a doručovat reklamy a propagační akce na vaše mobilní zařízení nebo jiným způsobem v souvislosti s našimi Službami. Souhlasíte také s tím, že se nebudete pokoušet blokovat nebo jinak zasahovat do takových reklam nebo propagačních akcí.

Bez vašeho souhlasu nebudeme sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami. Máte právo nás kdykoli požádat, abychom vás prostřednictvím přímého marketingu nekontaktovali.

Zahrnutí jakékoli reklamy nebo propagace na naše Webové stránky nebo do našich Služeb nepředstavuje ze strany Poskytovatele žádnou podporu takového obsahu, produktu, služby nebo společnosti. Poskytovatel nesmí být součástí ani žádným způsobem odpovědný za jakoukoli transakci týkající se produktů nebo služeb poskytovaných těmito třetími stranami nebo za jakýkoli obsah nebo informace prezentované v souvislosti s jakýmikoli produkty nebo službami třetích stran. Souhlasíte s tím, že Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu jakékoli povahy, ať je jakýmkoli výsledkem takových transakcí.

13. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že software používaný v souvislosti se Službou („Software“), Webovými stránkami a Službami obsahuje informace a značky, které jsou chráněny platným a souvisejícím autorským zákonem, zákonem o obchodním tajemství, zákonem o ochranných známkách a jakýmkoli jiným zákonem týkajícím se vlastnických práv. Není-li zde uvedeno jinak, všechna nyní známá a dále veškerá práva jakékoli povahy na celém světě, která se týkají Webových stránek, Služeb a Softwaru v jakékoli verzi nebo jako jejich součást, vždy náleží nám („Právo duševního vlastnictví“).

Souhlasíte s tím, že nebudete činit žádný požadavek na kompenzaci Duševního vlastnictví nebo na jakákoliv práva Duševního vlastnictví a berete na vědomí, že na vás není převeden žádný nárok na práva Duševního vlastnictví a že nezískáváte žádná práva, výslovná ani implicitní, jiná než práva výslovně udělená v Podmínkách používání služby.

Ručíte za to, že nebudete měnit, pronajímat, předávat, zapůjčovat, poskytovat, půjčovat si, prodávat, distribuovat, vytvářet nebo generovat obsah nebo produkty částečně nebo zcela odvozené ze Služby nebo Softwaru, s výjimkou případů, kdy vám k tomu Poskytovatel udělil výslovné písemné povolení.

Poskytovatel vám tímto uděluje a vy přijímáte osobní, omezenou, nepřenosnou, nevýhradní, odvolatelnou a nepřiřaditelnou licenci a povolení instalovat Software a stahovat obsah za účelem používání Služby pouze na určeném kompatibilním mobilním zařízení pro vaše osobní nekomerční použití a používání Softwaru a Webových stránek výhradně v souladu s Podmínkami používání služby, za podmínky že nebudete kopírovat, měnit nebo upravovat jakýkoli Software, zdrojové kódy nebo obsah, ani nebudete reprodukovat, upravovat, provádět, převádět, distribuovat, prodávat, přeprodávat, dále z něj vytvářet odvozený produkt nebo obsah nebo provádět jejich zpětnou analýzu nebo zpětnou montáž nebo se pokoušet najít zdrojový kód a souhlasíte, že neprodáte žádná práva související s obsahem, Softwarem a právy k Duševnímu vlastnictví, nebudete je kódovat, nebudete pro ně vydávat sublicence, nezatížíte je bezpečnostními právy a nebudete je jinak převádět. Ručíte za to, že nebudete žádným způsobem upravovat obsah, Software a Práva duševního vlastnictví, ani nebudete používat pozměněné verze Softwaru a Práv duševního vlastnictví, včetně (ale nikoli výhradně) za účelem získání neoprávněného přístupu ke Službě. Ručíte za to, že pro přístup ke Službě budete používat pouze rozhraní poskytnuté Poskytovatelem. Poskytovatel tímto uděluje povolení k vytvoření pouze jedné kopie informací o zařízení, které používáte k získání přístupu ke Službě, a k použití a zobrazení kopie registrovaných údajů vytvořených na tomto zařízení pro soukromé účely.

14. BEZ ZÁRUKY

MY, NAŠI ŘEDITELÉ, ÚŘEDNÍCI, ZAMĚSTNANCI, AKCIONÁŘI, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, PRACOVNÍCI A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ (DÁLE JEN „STRANY POSKYTOVATELE“) SE ZŘÍKÁME JAKÉKOLI ZODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI ŠKODY Z PLYNOUCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY, OBSAHU, TOHOTO SOFTWARU A WEBOVÝCH STRÁNEK. VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE:

a. SLUŽBA, OBSAH, SOFTWARE A WEBOVÉ STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY BEZ ZÁRUK „JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“. STRANY POSKYTOVATELE VÝSLOVNĚ A V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ODMÍTAJÍ VŠECHNY ZÁRUKY, AŤ VÝSLOVNÉ, IMPLIKOVANÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ, S OHLEDEM NA SLUŽBU, OBSAH, SOFTWARE A WEBOVÉ STRÁNKY, VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE NÁZVU, OBCHODNÍ VYUŽITELNOSTI, VHODNOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV;
b. STRANY POSKYTOVATELE SE ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE BEZPEČNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, VČASNOSTI A VÝKONU SLUŽBY, OBSAHU, SOFTWARU A WEBOVÝCH STRÁNEK. STRANY POSKYTOVATELE NEZARUČUJÍ, ŽE SLUŽBA, OBSAH, SOFTWARE A WEBOVÉ STRÁNKY SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, ANI ŽE BUDE PROVOZ SLUŽBY, OBSAHU, SOFTWARU A WEBOVÝCH STRÁNEK K DISPOZICI, BEZ PŘERUŠENÍ A BEZ CHYB;
c. ŽÁDNÉ RADY NEBO INFORMACE, ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ VÁMI OD NÁS NEBO PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH SLUŽEB, NETVOŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENA V TOMTO DOKUMENTU. NA ŽÁDNÉ TAKOVÉ INFORMACE NEBO RADY SE NESMÍTE SPOLÉHAT;
d. ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE STAHUJETE NEBO POUŽÍVÁTE SLUŽBU, OBSAH, SOFTWARE A WEBOVÉ STRÁNKY DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ RIZIKO, A ŽE PONESETE VÝHRADNÍ ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY NA VAŠEM POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU, MOBILNÍM TELEFONU, ZAŘÍZENÍ NEBO ZA ZTRÁTU DAT V DŮSLEDKU STAŽENÍ NEBO POUŽITÍ OBSAHU, TOHOTO SOFTWARU A WEBOVÝCH STRÁNEK;
e. OBRÁZKY OSOB ZOBRAZENÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO VE SLUŽBÁCH SLOUŽÍ POUZE K ILUSTRAČNÍM ÚČELŮM. NEJEDNÁ SE O SKUTEČNÉ OSOBY, KTERÉ VÁM POSKYTUJÍ SLUŽBY; A
f. NEJSEME ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI MISCHARACTERIZACE NEBO NESPRÁVNÉ VYLOŽENÍ NÁZORŮ NEBO FAKTŮ UVEDENÝCH V OBSAHU NEBO NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

15. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POSKYTOVATEL NENESE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU VAŠI NEBO TŘETÍCH STRAN, AŤ SE JEDNÁ O JAKÉKOLI ŠKODY, VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, VÝJIMEČNÉ, EXEMPLÁRNÍ, SANKČNÍ, VZEŠLÉ Z TŘETÍ STRANY NEBO ŠKODY NÁSLEDNÉ (VČETNĚ ZTRÁTY OBCHODNÍCH ZISKŮ, NARUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ A PODOBNĚ) VZNIKLÉ Z POUŽÍVÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SLUŽBU, OBSAH, SOFTWARE A WEBOVÉ STRÁNKY, I KDYŽ JE AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE POSKYTOVATELE POUČEN O MOŽNOSTI TĚCHTO ŠKOD (VČETNĚ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH TŘETÍMI STRANAMI). NĚKTERÉ JURISDIKCE V TÉTO ČÁSTI NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI, TAKŽE SE NA VÁS NÁSLEDUJÍCÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. ODPOVĚDNOST STRAN POSKYTOVATELE ZA VŠECHNY ŠKODY, ZTRÁTY A PŘÍČINY ČINNOSTI (JAK VE SMLOUVĚ, PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ – VČETNĚ ZANEDBÁNÍ – NEBO JINAK) ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPŘEKRAČUJE ČÁSTKU, KTEROU JSTE UHRADILI ZA REGISTRACI ZA SLUŽBU, SOFTWARE A WEBOVÉ STRÁNKY.

16. OBECNÉ INFORMACE

Tyto podmínky používání služby a naše zásady ochrany osobních údajů tvoří úplnou právní dohodu a porozumění mezi vámi a poskytovatelem a nahrazují všechny předchozí dohody, ujednání a prohlášení mezi vámi a poskytovatelem týkající se stránek nebo služeb. Souhlasíte s tím, že mezi vámi a námi neexistuje v důsledku Podmínek používání služby nebo používání Webových stránek nebo služeb žádný společný podnik, partnerství, zaměstnanecký nebo agenturní vztah.

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte bez našeho předchozího písemného souhlasu převádět žádná ze svých práv ani delegovat žádné ze svých povinností. Nic v této dohodě neovlivňuje vaše zákonná práva spotřebitele.

17. ROZHODNÉ PRÁVO, JURISDIKCE A ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ

Na vztah mezi vámi a Poskytovatelem se vztahují vnitrostátní zákony země vašeho trvalého pobytu, bez ohledu na ustanovení aplikovatelného mezinárodního práva. Vy a Poskytovatel se tímto zříkáte jakéhokoli práva na soudní proces ohledně jakékoli žaloby podané v souvislosti s Podmínkami používání služby. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods) je výslovně vyloučeno.

Spory budou předloženy ke konečnému a závaznému rozhodčímu řízení podle pravidel asociace pro rozhodčí řízení ve vaší zemi. Jakékoli selhání Poskytovatele při výkonu nebo uplatňování určitých práv nebo ustanovení stanovených v Podmínkách používání služby v žádném případě nepředstavuje zřeknutí se nebo vzdání se těchto práv nebo ustanovení.

V případě, že jakékoli ustanovení Podmínek používání služby bude soudem příslušné jurisdikce nebo jmenovaným arbitrem shledáno neplatným nebo nevymahatelným, nebude mít toto určení v žádném případě vliv na platnost nebo vymahatelnost jakéhokoli jiného zde uvedeného ustanovení.

PŘÍLOHA A

Evropský vzorový formulář pro odstoupení (vyplňte a odešlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od nákupu)

Příjemce: MoxiGames, helpCZ@gamegarage.co

Já/my (*) tímto oznamujeme, že já/my (*) odstupujeme od mé/naší (*) smlouvy o prodeji následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*),

Odesláno dne (*)/přijato dne (*),

Jméno spotřebitele (spotřebitelů),

Adresa spotřebitele (spotřebitelů),

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je tento formulář zaslán v papírové podobě,

Datum
(*) podle potřeby smažte.