Background

Game Garage

Obchodné podmienky

1. PRIJATIE PODMIENOK

Game Garage so sídlom na adrese Mobile Link BV, Keizersgracht 560, 017EM Amsterdam, Holandsko, www.gamegarage.me ďalej označovaná iba ako „poskytovateľ“, „my“, „nás“, „naše“ a podobne) ponúka prémiové hry a ďalšie služby optimalizované pre mobilné zariadenia. Tieto služby sú dostupné v podobe prehliadačovej aplikácie („služby“).
Navštívením webu alebo príslušných stránok WAP („stránky“) a/alebo zaregistrovaním služieb súhlasíte s tým, že s nami vstupujete do záväzného zmluvného vzťahu, ktorý sa riadi Zmluvnými podmienkami a Pravidlami ochrany súkromia.

Nájdite si, prosím, čas na prečítanie Zmluvných podmienok a ich pochopenie. Ak so Zmluvnými podmienkami, ako aj Pravidlami ochrany súkromia nesúhlasíte, žiadame vás, aby ste stránky ani služby nepoužívali.

Zmluvné podmienky a Pravidlá ochrany súkromia môžeme príležitostne aktualizovať. Tieto zmeny budú tvoriť súčasť Zmluvných podmienok aj v prípade, že stránky nebudete znova používať. Za oboznámenie sa s doplnkami alebo úpravami Zmluvných podmienok a Pravidiel ochrany súkromia nesiete zodpovednosť vy.

2. PRÍSTUP A DOSTUPNOSŤ

Úplný prístup k službám možno poskytnúť na základe spoplatneného odberu, ktorý sa dá zakúpiť na rôzne obdobia a ak ho nezrušíte, automaticky sa obnoví. Našim odberateľom poskytujeme úplný prístup k obsahu, pokým majú aktívny odber.

Poplatky sú splatné pri zakúpení odberu bez ohľadu na to, či budete službu reálne používať alebo nie. Vznik nároku na účtovanie poplatku vzniká výlučne na základe poskytovania práva na sťahovanie, prijímanie a/alebo používanie obsahu.

Súhlasíte, že včas zaplatíte akékoľvek poplatky, tarify alebo iné sumy, ktoré vzniknú pri vytváraní odberu.

Služba je poskytovaná, „ako stojí a leží“ v čase používania alebo spotreby, a poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť ani neposkytuje záruky, ak osobné okolnosti, informácie alebo správy nebudú uložené (včas), odstránia sa alebo budú doručené nesprávne.

Na úplné využívanie našej služby musíte mať nevyhnutné prostriedky mobilnej komunikácie s jednoduchým prístupom na internet. Niektoré bezdrôtové aplikácie sú dostupné iba pre vybraný počet mobilných zariadení. Ide o problém súvisiaci s ich výrobcami, čiže ide o záležitosť mimo kontroly poskytovateľa. V snahe predísť sklamaniu vás žiadame, aby ste si skontrolovali kompatibilitu svojho zariadenia, skôr než sa prihlásite na odber služby.

3. VEKOVÉ OBMEDZENIE

Ak chcete používať službu, (a) musíte dosiahnuť príslušný vek podľa pravidiel a nariadení vo vašej krajine sídla a mať povolenie platiteľa účtov na registráciu a používanie služby v jeho mene a (b) v mene platiteľa účtu aj seba súhlasiť, že sa pre vás stanú záväzné tieto Zmluvné podmienky a Pravidlá ochrany súkromia.

4. POPLATKY

Za získanie úplného prístupu k službe vám budeme účtovať príslušné poplatky.

Poplatky budú fakturované prostredníctvom mobilnej faktúry, ktorú dostanete od mobilného operátora vašej siete alebo prostredníctvom akéhokoľvek iného vybraného spôsobu platby. Uplatňovať sa môžu aj samostatné poplatky za textové správy alebo sieťové poplatky od vášho mobilného operátora.

V bezplatnej uvítacej správe od poskytovateľa nájdete informácie o poplatku za službu a frekvencii poskytovania služby. Žiadame vás, aby ste túto uvítaciu správu skontrolovali vo svojom mobilnom zariadení.

Všetky poplatky vrátane poplatkov za existujúce zmluvy odberu sú predmetom zmeny na základe oznámenia poskytovateľa. Poskytovateľ vás bude o takejto zmene informovať primeraným spôsobom. Ak nové poplatky neodsúhlasíte (čo sa uplatňuje iba na perspektívnej báze), môžete svoj odber zrušiť okamžite po ukončení.

Ak chcete otvoriť spor v súvislosti s akoukoľvek uskutočnenou platbou, musíte nás okamžite kontaktovať a poskytnúť všetky údaje o vašom spore.

5. BEZPEČNOSTNÉ A REGISTRAČNÉ POVINNOSTI

Na zaručenie bezpečného používania služby, ako aj platby príslušných poplatkov sa musíte zaregistrovať. Zaručujete, že informácie („zaregistrované informácie“), ktoré nám poskytnete, sú vždy správne a úplné. Ak bude mať poskytovateľ na základe vlastného uváženia dôvod domnievať sa, že zaregistrované informácie nie sú presné alebo úplné, má nárok pozastaviť alebo zrušiť váš účet a pozdržať tak súčasné, ako aj budúce používanie služieb, prípadne akejkoľvek ich časti.

Nesiete zodpovednosť za uchovávanie tajnosti akýchkoľvek hesiel a/alebo účtov, ktoré vám vydal poskytovateľ, a nesiete úplnú zodpovednosť za všetky akcie vykonané s použitím vášho hesla alebo účtu. Ak si všimnete, že došlo k neautorizovanému použitiu vášho hesla alebo účtu, respektíve akémukoľvek inému narušeniu zabezpečenia, prípadne máte podozrenie, že sa tak mohlo stať, kontaktujte poskytovateľa. Kontaktujte nás aj v prípade, že zistíte akékoľvek iné nezákonné materiály alebo aktivity v službách, prípadne akékoľvek materiály alebo aktivity, ktoré porušujú tieto zmluvné podmienky.

Poskytovateľ vám môže poskytnúť prístup k niektorým službám bez registrácie, ako sú registrácia cez mobilné zariadenie do služby. V takomto prípade sa vaša identifikácia zakladá na prostriedku identifikácie, ktorý považujeme za primeraný, napríklad na vašom mobilnom telefónnom čísle.

6. ZMENY SLUŽIEB

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek inovovať, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť služby bez predchádzajúceho upozornenia. Súhlasíte, že neponesieme zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akékoľvek doplnenie, pozastavenie alebo ukončenie služieb a nezískate tak žiadny nárok na kompenzáciu či platbu.

7. KÓDEX SPRÁVANIA

Súhlasíte, že služby budete používať v súlade s nasledujúcim kódexom správania:
a. služby nebudete používať na žiadne nezákonné, neautorizované ani komerčné účely;
b. všetky informácie poskytnuté prostredníctvom služby uchováte ako súkromné a dôverné a žiadne informácie nebudete poskytovať nikomu bez povolenia poskytovateľa alebo osoby, ktorá vám ich poskytla;
c. službu nebudete používať na dopúšťanie sa akejkoľvek formy obťažovania alebo pohoršlivého správania vrátane okrem iného uverejňovania komunikácie, obrázkov alebo záznamov, ktoré obsahujú urážlivé, znevažujúce, hanlivé alebo ohováračské výroky ani rasistické, pornografické, obscénne či urážlivé vyjadrovanie či obrázky;
d. službu nebudete používať na porušovanie práv na súkromie, vlastníckych práv ani akýchkoľvek iných práv poskytovateľa ani akejkoľvek osoby;
e. službu nebudete používať spôsobom, ktorý porušuje, plagiuje alebo narúša práva poskytovateľa alebo akejkoľvek tretej strany vrátane okrem iného autorských práv alebo práv na ochranu súkromia či iných osobných alebo vlastníckych práv, prípadne je podvodný alebo inak nezákonný či porušuje právne predpisy;
f. nebudete reprodukovať, kopírovať, predávať, poskytovať na ďalší predaj ani používať službu, či už celú alebo jej časť; a
g. nesiete zodpovednosť za zabezpečenie, že vaše vybavenie a/alebo softvér nenarúšajú prevádzku poskytovateľa ani do nej nezasahujú.

8. PORUŠENIE PRAVIDIEL

Bez toho, aby boli dotknuté naše ostatné práva uvedené v týchto Zmluvných podmienkach platí, že ak tieto Zmluvné podmienky akokoľvek porušíte, alebo ak budeme mať opodstatnený dôvod domnievať sa, že ste tieto Zmluvné podmienky akokoľvek porušili, môžeme:
a. poslať vám jedno alebo viac formálnych varovaní;
b. dočasne pozastaviť váš prístup k službám;
c. natrvalo vám zakázať prístup k službám;
d. zablokovať počítačom používajúcim vašu IP adresu prístup k službám;
e. kontaktovať ktoréhokoľvek alebo všetkých vašich poskytovateľov internetových služieb a požiadať, aby zablokovali váš prístup k službám;
f. podniknúť voči vám právne kroky, či už pre porušenie zmluvy alebo z iného dôvodu; a/alebo
g. pozastaviť alebo odstrániť váš účet v službách.
Zároveň tiež súhlasíte, že nedostanete refundáciu za poplatok za odber, ktorý ste nám už zaplatili.

V prípade, že vám zakážeme alebo zablokujeme prístup k službám alebo časti služieb, nesmiete podniknúť žiadnu akciu so zámerom obísť takéto pozastavenie prístupu, zákaz či zablokovanie (vrátane okrem iného vytvárania a/alebo používania iných účtov).

9. PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA

Naše používanie vašich osobných údajov sa riadi našimi Pravidlami ochrany súkromia. Naše Pravidlá ochrany súkromia tvoria neoddeltieľnú súčasť Zmluvných podmienok a odsúhlasením Zmluvných podmienok poskytujete súhlas aj so spracovaním vašich osobných údajov tak, ako je to uvedené v Pravidlách ochrany súkromia.

10. ODŠKODNENIE

Súhlasíte, že odškodníte, budete obhajovať a chrániť poskytovateľa, jeho rodičovské spoločnosti, pridružené spoločnosti, súvisiace entity, partnerské subjekty, subdodávateľov a príslušných riaditeľov, zástupcov, výkonných pracovníkov, zamestnancov a oficiálnych zástupcov pred všetkými nárokmi, škodami, súdnymi spormi, požiadavkami, akciami, zodpovednosťami a inými nárokmi, ktoré voči spoločnosti vzniknú v dôsledku konania akejkoľvek tretej strany z nasledujúcich dôvodov alebo zo súvislosti s nimi: (i) používanie služby, obsahu, sťahovania, softvéru a stránok vrátane okrem iného vášho sťahovania zo stránok; (ii) porušenie Zmluvných podmienok; (iii) akékoľvek porušenie akýchkoľvek výslovných alebo domnelých tvrdení či záruk údajne poskytnutých poskytovateľom; alebo (iv) porušenie akéhokoľvek právneho predpisu, nariadenia alebo akýchkoľvek práv tretej strany. Zaplatíte akékoľvek a všetky náklady, škody a výdavky vrátane okrem iného primeraných poplatkov za právnu obhajobu a poplatkov uznaných voči poskytovateľov či vzniknutých iným spôsobom v súvislosti s takýmito nárokmi, súdnymi spormi, konaniami, zodpovednosťami požiadavkami alebo inými jednaniami či na ich základe.

11. STORNOVANIE A ZRUŠENIE

Informácie súvisiace s ukončením služieb, ako aj prerušením poskytovania informácií cez SMS možno nájsť na stránkach, ktoré zodpovedajú službe. V bezplatnej uvítacej správe od poskytovateľa nájdete aj informácie o možnosti zrušenia služby. Okrem toho môžete poslať e-mail na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená na stránkach, alebo prostredníctvom našich služieb, prípadne na helpsk@gamegarage.me

Ak je vaša krajina trvalého bydliska súčasťou Európskej únie a zakúpili ste si odber, máte právo na odstúpenie od odberu do 14 dní bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu. Obdobie na odstúpenie vyprší po 14 dňoch od dňa zakúpenia odberu. Na uplatnenie práva na odstúpenie nás musíte o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpy informovať jednoznačným vyhlásením. Môžete použiť priložený formulár na odstúpenie pre európsky model, ale nie je to povinné. Na splnenie termínu na odstúpenie postačuje, aby ste odoslali svoju komunikáciu týkajúcu sa vášho uplatnenia práva na odstúpenie pred vypršaním obdobia na odstúpenie.

Ak odstúpite od nákupu, refundujeme vám všetky platby, ktoré sme od vás dostali, a to bez zbytočného odkladu a v žiadnom prípade nie neskôr ako 14 dní odo dňa, keď ste vás informovali o vašom rozhodnutí odstúpiť od nákupu. V dôsledku takejto refundácie vám nevzniknú žiadne poplatky.

Ak použijete služby počas obdobia odstúpenia, zaplatíte nám sumu, ktorá alikvotne zodpovedá tomu, čo sme vám poskytli, až kým nás neinformujete o vašom odstúpení od odberu, v porovnaní s celkovým krytím ceny odberu.

Právo na odstúpenie sa neuplatňuje na obnovenie odberu.

12. REKLAMA

V miere, v akej nám to povoľuje krajina bydliska, môžeme použiť reklamy a promá. Súhlasíte, že podmienkou používania služieb je, že na našich stránkach môžeme zobrazovať reklamy a iné promá a reklamy vo vašom mobilnom zariadení v súvislosti s našimi službami. Súhlasíte aj s tým, že sa tieto reklamy ani promá nebudete pokúšať blokovať ani do nich inak zasahovať.

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s tretími stranami bez vášho súhlasu. Máte právo kedykoľvek nás požiadať, a by sme vás nekontaktovali formou priameho marketingu.

Uvedenie akejkoľvek reklamy alebo proma na našich stránkach alebo v našich službách neznamená, že poskytovateľ takýto obsah, produkt, službu alebo spoločnosť podporuje. Poskytovateľ nebude účastníkom ani nijako zodpovedný za akékoľvek transakcie týkajúce sa produktov alebo služieb sprístupnených takýmito tretími stranami alebo akéhokoľvek obsahu či informácií prezentovaných v súvislosti s akýmikoľvek produktmi či službami tretích strán. Súhlasíte, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody akejkoľvek povahy, hoci bude výsledkom takýchto transakcií čokoľvek.

13. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Beriete na vedomie a súhlasíte, že softvér používaný v spojitosti so službou („softvér“), stránky, ako aj služby obsahujú informácie, a značky, ktoré sú chránené platnými a príslušnými zákonmi na ochranu autorských práv, právnymi predpismi o obchodnom tajomstve, právnymi predpismi o ochranných známkach a akýmikoľvek ďalšími právami a právnymi predpismi týkajúcimi sa duševného vlastníctva. Pokým nie je v týchto podmienkach uvedené inak, všetky teraz známe a neskôr vzniknuté práva akejkoľvek povahy na celom svete týkajúce sa stránok, služieb a softvéru v akejkoľvek verzii vždy patria nám („právo duševného vlastníctva“).

Súhlasíte, že si nebudete nárokovať podiel ani vlastníctvo žiadnych práv duševného vlastníctva a potvrdzujete, že sa na vás neprevádza žiadny nárok na duševné vlastníctvo, ako aj, že nezískate žiadne práva, či už výslovné alebo domnelé, s výnimkou práv výslovne poskytnutých v Zmluvných podmienkach.

Zaručujete, že nebudete dopĺňať, prenajímať, zapožičiavať, poskytovať za poplatok, predávať, distribuuovať ani generovať obsah ani produkty, či už čiastočne alebo v celku poskytované zo služby alebo softvéru s výnimkou prípadu, že vám na to poskytovateľ udelil výslovný písomný súhlas.

Poskytovateľ vám týmto poskytuje osobnú, obmedzenú, neprenosnú, nevýhradnú, odvolateľnú a nepriraditeľnú licenciu a povolenie na inštaláciu softvéru a obsahu na používanie služieb v určenom kompatibilnom mobilnom zariadení výlučne pre vaše vlastné nekomerčné používanie a používanie softvéru a stránok výhradne v súlade so zmluvnými podmienkami, pokým softvér, zdrojové kódy alebo obsah nebudete kopírovať, upravovať ani dopĺňať, ako ani reprodukovať, upravovať, vykonávať, prenášať, distribuovať, predávať, vytvárať z nich odvodené produkty alebo obsah, vykonávať reverzné inžinierstvo ani ich spätne skladať, respektíve sa inak snažiť nájsť zdrojový kód, a súhlasíte, že nebudete predávať žiadne práva súvisiace s obsahom, softvérom a právami duševného vlastníctva, programovať ich, vydávať pre ne sublicencie, zaťažovať ich bezpečnostnými právami ani ich inak prenášať, a vy túto licenciu prijímate. Zaručujete, že žiadnym spôsobom nebudete dopĺňať obsah, softvér ani práva duševného vlastníctva ani používať doplnené verzie softvéru a práva duševného vlastníctva vrátane okrem iného na získanie neautorizovaného prístupu k službe. Zaručujete, že na získanie prístupu k službe použijete iba rozhranie poskytnuté poskytovateľom. Poskytovateľ týmto poskytuje povolenie na vytvorenie iba jednej kópie informácií o vybavení, ktoré používate na získanie prístupu k službe a na používanie a zobrazovanie kópie zaregistrovaných informácií vytvorených v danom vybavení na súkromné účely.

14. ŽIADNA ZÁRUKA

MY, NAŠI RIADITELIA, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI, AKCIONÁRI, PRIDRUŽENÉ SUBJEKTY, DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, AGENTI A POSKYTOVATELIA LICENCIE („STRANY POSKYTOVATEĽA“) SA VZDÁVAME AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO POUŽÍVANIA SLUŽBY, OBSAHU, TOHTO SOFTVÉRU A STRÁNOK A V SÚVISLOSTI S NIMI. VÝSLOVNE ROZUMIETE A SÚHLASÍTE, ŽE:
a. SLUŽBA, OBSAH, SOFTVÉR A STRÁNKY SÚ POSKYTOVANÉ NA BÁZE „AKO STOJA A LEŽIA“ A „AKO SÚ DOSTUPNÉ“ BEZ AKÝCHKOĽVEK SÚVISIACICH ZÁRUK. POSKYTOVATEĽ SA V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU PRÍPUSTNOM ZÁKONOM VÝSLOVNE VZDÁVA VŠETKÝCH ZÁRUK, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO DOMNELÝCH, ŠTATUTÁRNYCH ČI INÝCH S OHĽADOM NA SLUŽBU, OBSAH, SOFTVÉR A STRÁNKY VRÁTANE OKREM INÉHO DOMNELÝCH ZÁRUK VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA VLASTNÍCKYCH PRÁV;
b. STRANY POSKYTOVATEĽA SA VZDÁVAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA BEZPEČNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI, VČASNOSTI A VÝKONU SLUŽBY, OBSAHU, SOFTVÉRU A STRÁNOK. STRANY POSKYTOVATEĽA NEZARUČUJÚ, ŽE SLUŽBA, OBSAH, SOFTVÉR A STRÁNKY SPLNIA VAŠE POŽIADAVKY ANI ŽE PREVÁDZKA SLUŽBY, OBSAHU, SOFTVÉRU A STRÁNOK ZOSTANE DOSTUPNÁ, BUDE BEZ PRERUŠENÍ A BEZ CHÝB;
c. ŽIADNE RADY ANI INFORMÁCIE, ČI UŽ ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ ZÍSKANÉ OD NÁS ALEBO PROSTREDNÍCTVOM NAŠEJ SLUŽBY NEVYTVORIA ŽIADNU ZÁRUKU, KTORÁ VÝSLOVNE NIE JE UVEDENÁ TU. NA TAKÉTO INFORMÁCIE ALEBO RADY SA NEMÔŽETE SPOLIEHAŤ;
d. ROZUMIETE A SÚHLASÍTE, ŽE SLUŽBU, OBSAH, SOFTVÉR A STRÁNKY SŤAHUJETE A/ALEBO POUŽÍVATE NA ZÁKLADE VLASTNÉHO UVÁŽENIA A RIZIKA A ŽE ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍPADNE ŠKODY NA VAŠOM POČÍTAČOVOM SYSTÉME, MOBILNOM TELEFÓNE, ZARIADENÍ ALEBO STRATA ÚDAJOV, KU KTOREJ DÔJDE V DÔSLEDKU STIAHNUTIA ALEBO POUŽÍVANIA OBSAHU, TOHTO SOFTVÉRU ALEBO STRÁNOK NESIETE VÝLUČNÚ ZODPOVEDNOSŤ;
e. OBRÁZKY ĽUDÍ UVEDENÉ NA STRÁNKACH A/ALEBO V SLUŽBÁCH SLÚŽIA IBA NA ILUSTRAČNÉ ÚČELY. NEJDE O SKUTOČNÝCH ĽUDÍ, KTORÍ VÁM POSKYTUJÚ SLUŽBY, A
f. NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBNÚ CHARAKTERIZÁCIU ALEBO NESPRÁVNE PREHLÁSENIA V SÚVISLOSTI S NÁPADMI ALEBO FAKTMI, AKO SÚ PREZENTOVANÉ V OBSAHU A/ALEBO NA STRÁNKACH.

15. OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

VÝSLOVNE SÚHLASÍTE, ŽE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ STRANY POSKYTOVATEĽA NEPONESÚ ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ANI TRETEJ STRANE ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY VRÁTANE OKREM INÉHO PRIAMYCH, NEPRIAMYCH, NEÚMYSELNÝCH, VÝNIMOČNÝCH, EXEMPLÁRNYCH, TRESTNÝCH, EXTERNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH (VRÁTANE ŠKÔD PRE STRATU FIREMNÝCH ZISKOV, PRERUŠENIE PODNIKANIA, STRATU INFORMÁCIÍ O PODNIKANÍ A PODOBNE) VYPLÝVAJÚCICH Z VÁŠHO POUŽÍVANIA, NESPRÁVNEHO POUŽÍVANIA ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽITIA SLUŽBY, OBSAHU, SOFTVÉRU A STRÁNOK, AJ KEĎ AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCA POSKYTOVATEĽA DOSTAL INFORMÁCIE O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD (VRÁTANE ŠKÔD, KTORÉ UTRPELI TRETIE STRANY). NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIE VYLÚČENIA ZODPOVEDNOSTI V TEJTO SEKCII, TAKŽE UVEDENÉ OBMEDZENIA ALEBO VYLÚČENIA SA NA VÁS NEMUSIA UPLATŇOVAŤ. CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ STRÁN POSKYTOVATEĽA VOČI VÁM ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY A PRÍČINY KONANIA (ČI UŽ ZMLUVNÉHO, DELIKTU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI) ALEBO INÉHO) ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEPRESIAHNU SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA REGISTRÁCIU DO SLUŽBY, OBSAHU, SOFTVÉRU A NA STRÁNKY.

16. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto Zmluvné podmienky a naše Pravidlá ochrany súkromia tvoria celú právnu zmluvu a dojednania medzi vami a poskytovateľom a nahrádzajú všetky predošlé zmluvy a dohody, dojednania a vyhlásenia medzi vami a poskytovateľom v súvislosti so stránkami alebo službami. Súhlasíte, že medzi vami a nami v dôsledku týchto Zmluvných podmienok alebo používania stránok, prípadne služieb, neexistuje žiadny spoločný podnik, zamestnanie ani agentúrny vzťah.

V rámci tejto zmluvy nemôžete preniesť žiadne zo svojich práv ani delegovať žiadne zo svojich povinností bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Nič v tejto zmluve neovplyvňuje vaše štatutárne právo ako spotrebiteľa.

17. ROZHODUJÚCE PRÁVO, JURISDIKCIA A ODDELITEĽNOSŤ

Na vzťah medzi vami a poskytovateľom sa uplatňujú národné právne predpisy vašej krajiny bez ohľadu na predpisy príslušného medzinárodného práva. Vy a poskytovateľ sa týmto vzdávate akéhokoľvek práva na súdne pojednávanie v súvislosti s akýmkoľvek konaním v súvislosti s týmito zmluvnými podmienkami. Uplatnenie Dohovoru Organizácie spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je týmto výslovne vylúčené.

Spory budú odovzdané na konečnú a záväznú arbitráž podľa pravidiel rozhodcovského združenia vo vašej krajine. Ak poskytovateľ neuplatní ani nenárokuje určité práva či ustanovenia uvedené v Zmluvných podmienkach žiadnym spôsobom to nepredstavuje vzdanie sa alebo odvolanie týchto práv či ustanovení.

V prípade, že bude akékoľvek ustanovenie Zmluvných podmienok určené za neplatné alebo nevymáhateľné súdom kompetentnej jurisdikcie alebo vymenovaným arbitrom, takéto rozhodnutie žiadnym spôsobom neovplyvní platnosť ani vymáhateľnosť žiadnych iných ustanovení, ktoré sú súčasťou týchto podmienok.

DODATOK A

Formulár odvolania pre európsky model (tento formulár vyplňte a vráťte iba v prípade, že chcete odstúpiť od nákupu)

Na Game Garage, helpsk@gamegarage.me

Ja/My (*) týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujeme od predajnej zmluvy pre nasledujúci tovar (*)/na poskytovanie nasledujúcej služby (*),

Objednané (*)/prijaté (*),

Mená spotrebiteľov,

Adresa spotrebiteľov,

Podpisy spotrebiteľov (iba pri odosielaní tohto formulára v papierovej forme),

Dátum
(*) podľa potreby odstráňte